Zelena oaza Beltinec

Zelena oaza Beltinec

Naziv operacije: ZOB – Zelena oaza Beltinec

Akronim operacije: ZOB

Vodilni partner operacije:

Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., Beltinci

Partnerja operacije:

Občina Beltinci

EKO podeželje z.o.o.

Trajanje operacije:

od 6. 1. 2020 do 30. 4. 2020

Skupna vrednost operacije:

37.398,52 EUR

Namen operacije:

  • Z izvedbo operacije oz. vzpostavitvijo ZOB-a želimo v območju LAS Pri dobrih ljudeh poleg reševanja osrednjega problema – zagotavljanja lokalnih  ekoloških pridelkov in izdelkov za javne zavode
  • doprinesti k spodbujanju in promoviranju zdravega načina življenja, sonaravnega kmetovanja ter lokalne proizvodnje in s tem izkoriščati učinke okolju prijaznejših tehnologij pridelave hrane. Takšna proizvodnja hrane pripomore k ustvarjanju zelenih delovnih mest, večji biotski pestrosti in k dvigu ozaveščenosti  pridelovalcev, lokalnega prebivalstva, ranljivih skupin, kot tudi strokovnjakov s področja organizacije prehrane v javnih zavodih o pomenu lokalne preskrbe in trajnostnega gospodarjenja, ki ga ta spodbuja, kakor tudi pomenu biotske pestrosti na kvaliteto življenja ljudi.

Cilji operacije:

  • Cilji operacije so: s pomočjo inovativnih partnerstev adaptirati objekt nekdanje Vrtnarije v Beltincih za namen spodbujanja ekološkega kmetijstva in lokalne oskrbe javnih zavodov z ekološkimi pridelki in izdelki, prispevati k boljšemu poznavanje pomena trajnostnega gospodarjenja, prepoznavnosti socialnega podjetništva in izboljšanju znanj kmetijskega ter podjetniškega sektorja in s pomočjo povezovanja ustvariti nove lokalne produkte.

Pričakovani rezultati operacije:

  • V okviru operacije bo vzpostavljena nova blagovna znamka, namenjena intenzivnejšemu promoviranju in učinkovitejšemu skupnemu nastopanju na trgu tako posameznih projektnih partnerjev, kot tudi zainteresiranih ekoloških kmetovalcev območja LAS.
  • V okviru operacije bo vzpostavljeno inovativno partnerstvo med Občino Beltinci, zadrugo EKO podeželje in socialnim podjetjem ZRIRAP so.p., Beltinci z namenom zagotavljanja ekoloških pridelkov javnim zavodom v občini Beltinci.
  • V okviru operacije bo prenovljen in adaptiran starejši objekt na Eko-vrtu Beltinec, namenjen skladiščenju ekoloških pridelkov in izdelkov ter nadaljnjemu razvijanju idej socialnega podjetništva.
  • V okviru operacije bo izvedenih 6 izobraževalno/ ozaveščevalnih promocijskih aktivnostih. Tako bodo organizirane različne delavnice, predavanja in usposabljanja, navezujoča se na opolnomočevanje ranljivih skupin prebivalstva, okoljsko ozaveščanje, promocijo ekološkega kmetovanja, spodbujanje  medgeneracijskega sodelovanja, promocijo koncepta in vrednot socialnega podjetništva ter usposabljanja nevladnih organizacij.

Povezave do spletnih strani:

Evropska komisija – kmetijstvo in razvoj podeželja

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Program razvoja podeželja

https://www.program-podezelja.si/sl/

PRP-LEADER-EU-SLO-barvni-1200x297-1-3-1024x253-1