ZAPOSLITVENO-IZOBRAŽEVALNI CENTER (ZIC) BELTINCI

ZAPOSLITVENO-IZOBRAŽEVALNI CENTER (ZIC) BELTINCI

Vodilni partner operacije

Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., Beltinci

Prekmurska ulica 10, 9231 Beltinci   

Partnerji operacije

Občina Beltinci

Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci

Društvo prijateljev agrarne ekonomike

Lipovci 160, 9231 Beltinci

Zavod Logarica – zasebni zavod za proučevanje, ohranjanje in promocijo naravnih in kulturnih krajinskih elementov

Brezovica 24, 9225 Velika Polana

Matjaževa kuharija – izobraževanja, delavnice in svetovanja, Matjaž Kološa s.p.

Glavna ulica 48, 9220 Lendava

Tematsko področje ukrepanja

Ustvarjanje novih delovnih mest

Ukrep po SLR

Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve

Specifični cilj

Razvoj (socialnega) podjetništva, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerji ter izboljšanje znanj podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja

Namen operacije

Skupaj z Občino Beltinci in strokovno pomočjo ostalih projektnih partnerjev, nevladnih organizacij ter podjetnikov in ekoloških kmetovalcev, želimo vzpostaviti potrebne pogoje s katerimi bomo spodbudili zagotavljanje zdrave domače hrane ter lokalnih izdelkov tako javnim zavodom, kakor celotni skupnosti, obenem pa podpreti lokalne podjetnike ter pridelovalce in predelovalce hrane. Preko izobraževalnih aktivnosti načrtujemo z operacijo prispevati tudi k boljšemu poznavanju klimatskih, družbenih in okoljskih specifik pokrajine ter njihovega pomena pri načrtovanju trajnostnega gospodarjenja v lokalni in globalni perspektivi in s tem, poleg splošnega dviga ozaveščenosti prebivalcev, prispevati tudi k izboljšanju znanj znotraj kmetijskega in podjetniškega sektorja. Z izvajanjem izobraževalnih dejavnosti si prizadevamo prispevati k informiranju o pomenu povezovanja ponudnikov ter k samemu mreženju ponudnikov in (potencialnih) porabnikov lokalnih izdelkov in ekološko pridelane hrane po celotnem območju LAS. S spodbujenim povezovanjem med razvojnimi partnerji in tozadevno vzpostavitvijo coworking pisarne želimo prispevati k razvoju (socialnega) podjetništva, z vzpostavitvijo trgovine in spletne trgovine pa tudi k povečanju kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov. Vzpostavljeni novi tržni storitvi bosta tako še posebej dobrodošli za manjše kmetije in obrtnike, ki so pogosto tudi proizvajalci najkakovostnejših produktov, ampak jih zaradi infrastrukturnih in zakonskih omejitev sami v ustreznem obsegu niso sposobni prodati.

Operacija ZIC bo s svojim izobraževalnim delom in povezovanjem prispevala k razvoju socialnega podjetništva ter profesionalizaciji strokovnih nevladnih organizacij, katerih delo je ključnega pomena pri informiranju in neformalnem izobraževanju prebivalstva o lastnem okolju in družbi. Na ta način bo operacija prebivalstvu in ostalim nevladnim organizacijam približala področja katerih razumevanje je potrebno pri načrtovanju trajnostnega gospodarjenja v regiji. Operacija bo tako poleg novih storitev prispevala tudi k vzpostavljanju dodatnih zelenih delovnih mest in nadaljnjemu razvoju področja, saj je za reševanje aktualnih problematik potrebno njihovo nenehno raziskovanje in iskanje ustreznih podlag razvoja, ki so vzdržne za okolje, družbi pa bodo dolgoročno prinašale dobrobit. Načrtovane rešitve, ki jih prinaša operacija, so plod večletnega raziskovalnega dela partnerjev operacije in izhajajo iz dejanskih potreb območja, pri tem pa zasledujejo dolgoročni cilj izboljšanja kakovosti življenja vseh prebivalcev. Delo v smeri zagotavljanja prehranske varnosti območja na podlagi trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri in socialne ekonomije je eden izmed ciljev operacije, kateremu so podvržene vse aktivnosti, ki jih bomo v operaciji izvajali. S spodbujanjem socialnega podjetništva, profesionalizacije nevladnih organizacij in njihovega vključevanja v načrtovanje trajnostnega gospodarjenja, je zasnovano dolgoročno in trajnostno. Sam projekt pa s povezovanjem razvojnih partnerjev odpira izhodišče za reševanje ključnih okoljskih, družbenih in gospodarskih problematik sedaj in v prihodnje.

Z izvedbo operacije ZIC želimo v območju LAS Pri dobrih ljudeh doprinesti k spodbujanju in promoviranju zdravega načina življenja, lokalne podjetniške proizvodnje ter sonaravnega kmetovanja in s tem izkoriščati učinke okolju prijaznejših tehnologij pridelave hrane ter rabe naravnih virov. Tovrstna proizvodnja pripomore k ustvarjanju nujno potrebnih novih zelenih delovnih mest in večji biotski pestrosti, v navezavi z ustreznimi informativno – izobraževalnimi vsebinami pa tudi k dvigu splošne ozaveščenosti pridelovalcev in ponudnikov, pristojnih krajevnih odločevalcev, lokalnega prebivalstva, ranljivih skupin.

Z uspešno nadgradnjo delovanja ZIC-a želimo, poleg dodatnega tržnega zagona preko vzpostavitve inovativnih partnerstev med podjetniškim in kmetijskim sektorjem, spodbujati tudi samozaposlovanje sodelujočih pridelovalcev in ponudnikov, povečati zanimanje za trajnostno naravnano (socialno) podjetništvo, ekološko kmetovanje (tudi vrtičkarstvo) in razvoj storitev, vezanih na stranske produkte lokalne pridelave/predelave hrane. Ne nazadnje pa želimo preko začrtanih aktivnosti celotne operacije omogočiti tudi večje socialno vključevanje ranljivih skupin prebivalcev.

Cilji operacije

Projekt ZIC je namenjen nadgradnji oziroma oplemenitenju aktivnosti Zaposlitveno – izobraževalnega centra (ZIC) Beltinci. Z nakupom dodatne opreme in ustreznimi izobraževalnimi programskimi vsebinami bomo, poleg v prvi fazi vzpostavljenega centra za namensko spodbujanja ekološkega kmetijstva in lokalne oskrbe javnih zavodov z ekološkimi pridelki in izdelki (z lastno blagovno znamko), v sklopu druge faze (ZIC) vzpostavili tudi trgovinico z lokalnimi pridelki in izdelki ter spletno trgovino. V ZIC-u bo obenem prav tako vzpostavljen medgeneracijski kotiček, namenjen medgeneracijskemu druženju občanov ter pestrim aktivnostim različnih društev, v prostorih pa bodo še dodatno dobrodošle perspektivne podjetniške iniciative oz. posamezniki, saj bo vzpostavljena tudi pisarna z vso potrebno računalniško opremo za »co-working« oziroma so-delovanje.

Coworking je sodoben način dela, ki samozaposlenim in drugim profesionalcem omogoča, da si občasno ali za stalno delijo »sodelavni« prostor z drugimi ustvarjalci iz svoje ali sorodnih panog. Tako vzpodbujamo spontano mreženje nadarjenih posameznikov najrazličnejših profilov, ki se glede na trenutne želje in potrebe povezujejo na projektih, si izmenjujejo izkušnje, si med seboj pomagajo in skupaj ustvarjajo. Tovrstno okolje spodbuja razvoj inovacij in predstavlja obetavno rešitev za ponoven zagon gospodarstva in ustvarjanje boljše družbe.

Na ta način bomo torej preko inovativnih partnerstev med podjetniškim in kmetijskim sektorjem še dodatno razvijali panogo za distribucijo lokalne eko hrane, nudili stalna strokovna informiranja in izobraževanja, obenem pa bomo preko spodbujanja (socialno) podjetniških iniciativ, projektov in programov omogočili vzpostavitev novih, trajnostno naravnanih delovnih mest, lokalnih produktov in storitev.

Rezultati operacije

Število novih lokalnih produktov in storitev (2)

Število izvedenih aktivnosti za povečanje prepoznavnosti in vedenja o socialnem podjetništvu (5)

Število organiziranih usposabljanj za NVO (3)

Število inovativnih partnerstev tudi v kratkih dobavnih verigah (1)

Število izvedenih izobraževalno/ ozaveščevalnih promocijskih aktivnostih v urbanih obočjih (18)

Obdobje izvajanja operacije

16.08.2017 – 30.10.2018