Medgeneracijski center Beltinci

Naziv operacije:

Medgeneracijski center Beltinci

Naziv operacije: Medgeneracijski center Beltinci

Akronim operacije: MGC Beltinci

 

Vodilni partner operacije: 

Občina Beltinci

Partnerji operacije:

Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., Beltinci

EKO podeželje, z.o.o., PE Honey Apartment Lendava

Društvo za ohranjanje kulturno-zgodovinskega izročila Prekmurja Prekmurska Herbija

Pomurske lekarne, Lekarniška podružnica Dobrovnik

GardenSpot – Zavod za kreativno kulturo bivanja, Črenšovci

 

Tematsko področje ukrepanja

Ustvarjanje novih delovnih mest

Ukrep po SLR

Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve

Specifični cilj

Razvoj (socialnega) podjetništva, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerji ter izboljšanje znanj podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja

Namen operacije

Občina Beltinci, ki je tudi ustanovitelj javnih zavodov v občini, želi skupaj s strokovno pomočjo projektnih partnerjev, nevladnih organizacij ter (eko)kmetovalcev vzpostaviti potrebno infrastrukturo in dodaten kader s katerima bo spodbudila zagotavljanje zdrave in domače hrane javnim zavodom ter obenem podprl lokalne pridelovalce in predelovalce hrane. Z izobraževalnimi aktivnostmi želi z operacijo prispevati tudi k boljšemu poznavanju klimatskih, družbenih in okoljskih specifik pokrajine ter njihovega pomena pri načrtovanju trajnostnega gospodarjenja v lokalni in globalni perspektivi in s tem, poleg splošnega dviga ozaveščenosti prebivalcev, prispevati k izboljšanju znanj znotraj kmetijskega in podjetniškega sektorja. Z izvajanjem izobraževalnih dejavnosti želimo prispevati k informiranju o pomenu povezovanja ponudnikov ter k dejanskemu povezovanju ponudnikov in (potencialnih) porabnikov lokalne in ekološko pridelane hrane po celotnem območju LAS. S povezovanjem med razvojnimi partnerji želimo spodbuditi razvijanje socialnega podjetništva, z vzpostavitvijo urejenih prostorov za razvijanje in trženje pridelkov in proizvodov pa tudi k povečanju kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov. Vzpostavljeni skladiščni, predelovalni in prodajni prostori v okviru MGC centra bodo še posebej dobrodošli za majhne kmetije, ki so pogosto tudi proizvajalke najkakovostnejših kmetijskih produktov, ampak jih zaradi infrastrukturnih in zakonskih omejitev same niso sposobne predelati in prodati.

Medgeneracijski center Beltinec, ki bo vzpostavljen v okviru operacije, bo s svojim izobraževalnim delom in  povezovanjem prispeval k razvoju socialnega podjetništva ter profesionalizaciji strokovnih nevladnih organizacij, katerih delo je ključnega pomena pri informiranju in neformalnem izobraževanju prebivalstva o lastnem okolju in družbi. S tem bo operacija prebivalstvu in ostalim nevladnim organizacijam približala področja katerih razumevanje je potrebno  pri načrtovanju trajnostnega gospodarjenja v regiji. Tako bo operacija poleg novih storitev prispevala tudi k vzpostavljanju dodatnih zelenih delovnih mest in nadaljnjemu razvoju področja, saj je za reševanje aktualnih problematik potrebno njihovo nenehno raziskovanje in iskanje ustreznih podlag razvoja, ki so vzdržne za okolje in bodo družbi dolgoročno prinašale dobrobit. Načrtovane aktivnosti, ki jih prinaša operacija so plod večletnega raziskovalnega dela partnerjev operacije in prinašajo rešitve, ki izhajajo iz dejanskih potreb območja, pri tem pa zasledujejo dolgoročni cilj izboljšanja kakovosti življenja vseh prebivalcev. Delo v smeri zagotavljanja prehranske varnosti območja na podlagi trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri in socialne ekonomije je eden izmed ciljev operacije, kateremu so podvržene vse aktivnosti, ki jih bomo v operaciji izvajali. S spodbujanjem socialnega podjetništva, profesionalizacije nevladnih organizacij in njihovega vključevanja v načrtovanje trajnostnega gospodarjenja ter povezovanjem lokalnih pridelovalcev in odjemalcev prehrane, je operacija zasnovana dolgoročno in trajnostno. Sam projekt pa s povezovanjem razvojnih partnerjev odpira izhodišče za reševanje ključnih okoljskih in družbenih problematik. Kot pomemben element dolgoročne rešitve problema vsekakor prepoznavamo tudi vlogo družabnega dela MGC-ja, kjer se bodo v pridobljenih dodatnih prostorih na dnevni ravni odvijale družabne, izobraževalne in kulturne aktivnosti, namenjene medgeneracijskemu sodelovanju med starejšimi in mlajšimi generacijami, medsebojnemu prenosu znanj ter ohranjanju kulturne dediščine.

Z izvedbo operacije oziroma vzpostavitvijo MGC Beltinci želimo v območju LAS Pri dobrih ljudeh poleg reševanja osrednjega problema – zagotavljanja lokalnih (ekoloških) pridelkov in izdelkov za javne zavode in ostale potrošnike –  doprinesti k spodbujanju in promoviranju zdravega načina življenja, sonaravnega kmetovanja ter lokalne proizvodnje in s tem izkoriščati učinke okolju prijaznejših tehnologij pridelave hrane. Takšna proizvodnja hrane pripomore k ustvarjanju zelenih delovnih mest, večji biotski pestrosti in k dvigu ozaveščenosti  pridelovalcev, lokalnega prebivalstva, ranljivih skupin, kot tudi strokovnjakov s področja organizacije prehrane v javnih zavodih o pomenu lokalne preskrbe in trajnostnega gospodarjenja, ki ga ta spodbuja, kakor tudi pomenu biotske pestrosti na samo kvaliteto življenja ljudi.  Z uspešnim delovanjem MGC Beltinci želimo spodbujati tudi samozaposlovanje sodelujočih pridelovalcev in ponudnikov, povečati zanimanje za ekološko kmetovanje (tudi vrtičkarstvo) in razvoj storitev, vezanih na stranske produkte lokalne pridelave hrane. Ne nazadnje pa želimo omogočiti tudi večje socialno vključevanje ranljivih skupin prebivalcev.

Cilji operacije

CILJ 1: S pomočjo inovativnega partnerstva nadgraditi obstoječe prostore Zaposlitveno-izobraževalnega centra Beltinec za namen vzpostavitve Medgeneracijskega centra Beltinec ter posledičnega dodatnega spodbujanja socialnega podjetništva in ekološkega kmetijstva in lokalne oskrbe javnih zavodov z ekološkimi pridelki in izdelki.

Z inovativnim partnerstvom bomo v prostorih nekdanjega mladinskega in obstoječega Zaposlitveno-izobraževalnega centra (ZIC) Beltinec z nadzidavo vzpostavili Medgeneracijski center Beltinec. Nadgrajeni prostori bodo tako v prvi vrsti namenjeni spodbujanju dodatnega razvijanja programov (socialnega) podjetništva, ekološkega kmetijstva in lokalne oskrbe javnih zavodov z ekološkimi pridelki in izdelki saj so dodatni prostori glede na izražen interes uporabnikov več kot nujni. S povečavo prostorskih kapacitet se bo tako pridobilo dodatne površine za namensko delovanje socialnega podjetništva (pisarne, dnevni prostor, sušilnica, delavnica, prostor za proizvodnjo naravne kozmetike, kuhinja, pakirnica, skladišče). Prav tako se bo bistveno razširila sedanja mini trgovinica, tako da bo lahko vzpostavljena nova storitev – trgovina za lokalne kmetijske pridelovalce in predelovalce ter manjše ročne obrtnike. Zaradi omejenih prostorskih kapacitet so do sedaj blago v mini trgovinici lahko namreč ponujali samo lokalni ekološki pridelovalci in še to v zelo majhnem obsegu. 

CILJ 2: Okrepiti prepoznavnost socialnega podjetništva, doprinesti k izboljšanju znanj kmetijskega ter podjetniškega sektorja ter zavedanja pomena trajnostnega gospodarjenja.

Z izvedenimi izobraževalnimi dejavnostmi bomo prispevali k boljšemu poznavanju okoljskih, klimatskih in družbenih dejavnikov območja ter globalnih problemov, s čemer bomo prispevali k povečanju razumevanja prednosti ekološkega kmetovanja in drugih trajnostnih gospodarskih praks, razumevanju in prepoznavnosti socialnega podjetništva (ekonomije) in možnosti, ki jih na tem področju ponuja profesionalizacija nevladnih organizacij. S pomočjo finančnih in (strokovnih) človeških virov prijavitelja, partnerjev in zunanjih strokovnjakov.

CILJ 3: S pomočjo partnerskega povezovanja zagotoviti uspešno delovanje Medgeneracijskega centra Beltinci in ustvariti novo delovno mesto

Z nadzidavo ZIC Beltinci bomo prav tako pridobili dodaten del prostorov tudi za družabno dnevno delovanje Medgeneracijskega centra, s posebnimi izobraževalnimi, družabnimi in kulturnimi vsebinami, namenjenimi medgeneracijskemu sodelovanju med mladimi in starejšimi ter ohranjanju kulturne dediščine. Za zagotavljanje uspešnega delovanja MGC Beltinci bo tozadevno vzpostavljeno novo delovno mesto s strani prijavitelja operacije (Občina Beltinci), v sklopu katerega bo zaposlena oseba skrbela za uspešno izvajanje projekta ter koordinirala vse aktivnosti, ki se bodo v centru odvijale. 

Rezultati operacije

Število novih lokalnih produktov in storitev (1)

Število izvedenih aktivnosti za povečanje prepoznavnosti in vedenja o socialnem podjetništvu (2)

Število organiziranih usposabljanj za NVO (2)

Število inovativnih partnerstev tudi v kratkih dobavnih verigah (1)

Število izvedenih izobraževalno/ ozaveščevalnih promocijskih aktivnostih v urbanih obočjih (4)

Število podprtih integriranih rešitev medgeneracijske vključenosti (1)

Število čez sektorskih partnerstev za reševanje socialnih problemov ranljiv skupin (1)

Število novo ustvarjenih delovnih mest (1)

Obdobje izvajanja operacije

23.6.2022 – 30.9.2023

Celotna vrednost operacije v EUR

423.517,43

Znesek sofinanciranja v EUR

193.353,60

Kontakt

Tomaž Rous, zrirap@gmail.com, 040 353 640