Vabilo na predavanja o socialnem podjetništvu in ekološkem kmetijstvu

Spoštovani,

vljudno vabljeni na enodnevno predavanje socialno podjetništvo ekološko kmetijstvo, ki bo potekalo na treh lokacijah in sicer:

Vsebina predavanj:

Sklop – SOCIALNO PODJETNIŠTVO

  • Pomen poznavanja in vključevanja okoljskih, klimatskih in družbenih specifik dolinskega dela Prekmurja ter globalnih problemov pri načrtovanju in vzpostavljanju trajnostnega gospodarjenja in ustanavljanja zadrug, (socialnega) podjetništva ter profesionalizaciji nevladnih organizacij.
  • Sklop predavanj je namenjen zainteresirani javnosti in nevladnim organizacijam.

Sklop – EKOLOŠKO KMETIJSTVO

  • Predstavitev primerov dobrih praks na področju ekološkega sadjarstva, zelenjadarstva in zeliščarstva.
  • Sklop predavanj je namenjen zainteresirani in splošni javnosti, kmetom, gospodinjam, javnim zavodom in nevladnim organizacijam.

Udeležba na predavanju je brezplačna.

Enodnevno predavanje bo potekalo v okviru operacije »ZOB- Zelena oaza Beltincev«, sofinancirane s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželje (EKSRP), v okviru podukrepa 19.2. Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Več o operaciji si lahko preberete tukaj.

ZOB – Zelena oaza Beltinec

Naziv operacije: ZOB – Zelena oaza Beltinec

Akronim operacije: ZOB

Vodilni partner operacije:

Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., Beltinci

Partnerja operacije:

Občina Beltinci

EKO podeželje z.o.o.

Trajanje operacije:

od 6. 1. 2020 do 30. 4. 2020

Skupna vrednost operacije:

37.398,52 EUR

Namen operacije:

  • Z izvedbo operacije oz. vzpostavitvijo ZOB-a želimo v območju LAS Pri dobrih ljudeh poleg reševanja osrednjega problema – zagotavljanja lokalnih  ekoloških pridelkov in izdelkov za javne zavode –  doprinesti k spodbujanju in promoviranju zdravega načina življenja, sonaravnega kmetovanja ter lokalne proizvodnje in s tem izkoriščati učinke okolju prijaznejših tehnologij pridelave hrane. Takšna proizvodnja hrane pripomore k ustvarjanju zelenih delovnih mest, večji biotski pestrosti in k dvigu ozaveščenosti  pridelovalcev, lokalnega prebivalstva, ranljivih skupin, kot tudi strokovnjakov s področja organizacije prehrane v javnih zavodih o pomenu lokalne preskrbe in trajnostnega gospodarjenja, ki ga ta spodbuja, kakor tudi pomenu biotske pestrosti na kvaliteto življenja ljudi.

Cilji operacije:

  • Cilji operacije so: s pomočjo inovativnih partnerstev adaptirati objekt nekdanje Vrtnarije v Beltincih za namen spodbujanja ekološkega kmetijstva in lokalne oskrbe javnih zavodov z ekološkimi pridelki in izdelki, prispevati k boljšemu poznavanje pomena trajnostnega gospodarjenja, prepoznavnosti socialnega podjetništva in izboljšanju znanj kmetijskega ter podjetniškega sektorja in s pomočjo povezovanja ustvariti nove lokalne produkte.

Pričakovani rezultati operacije:

  • V okviru operacije bo vzpostavljena nova blagovna znamka, namenjena intenzivnejšemu promoviranju in učinkovitejšemu skupnemu nastopanju na trgu tako posameznih projektnih partnerjev, kot tudi zainteresiranih ekoloških kmetovalcev območja LAS.
  • V okviru operacije bo vzpostavljeno inovativno partnerstvo med Občino Beltinci, zadrugo EKO podeželje in socialnim podjetjem ZRIRAP so.p., Beltinci z namenom zagotavljanja ekoloških pridelkov javnim zavodom v občini Beltinci.
  • V okviru operacije bo prenovljen in adaptiran starejši objekt na Eko-vrtu Beltinec, namenjen skladiščenju ekoloških pridelkov in izdelkov ter nadaljnjemu razvijanju idej socialnega podjetništva.
  • V okviru operacije bo izvedenih 6 izobraževalno/ ozaveščevalnih promocijskih aktivnostih. Tako bodo organizirane različne delavnice, predavanja in usposabljanja, navezujoča se na opolnomočevanje ranljivih skupin prebivalstva, okoljsko ozaveščanje, promocijo ekološkega kmetovanja, spodbujanje  medgeneracijskega sodelovanja, promocijo koncepta in vrednot socialnega podjetništva ter usposabljanja nevladnih organizacij. 

Povezave do spletnih strani:

Evropska komisija – kmetijstvo in razvoj podeželja

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Program razvoja podeželja

https://www.program-podezelja.si/sl/

Vitamini 365 dni v letu

Ta teden zaključujemo projekt “Vitamini 365 dni v letu”, ki smo ga izvajali k okviru Javnega razpisa za spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurski regiji v obdobju 2018-2019 V okviru izvajanja omenjenega razpisa je bilo razpisanih 200.000,00 EUR integralnih sredstev, izbranih pa je bilo 6 projektov. Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj socialnih podjetij v Pomurski regiji – v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019, zagotoviti nova oziroma ohraniti obstoječa delovna mesta ter izboljšati življenjski standard prebivalstva na tem območju. MI smo v okviru projekta izvedli različne aktivnosti, med drugim smo zaposlili eno invalidno osebo, vzpostavili rastlinjak na naši njivi v Beltincih, uvedli tri nove izdelke ter izboljšali obstoječo storitev v obliki povečanja količine sveže in predelane zelenjave.

 

Fotografija osebe ZRIRAP so.p., Beltinci.

Fotografija osebe ZRIRAP so.p., Beltinci.Fotografija osebe ZRIRAP so.p., Beltinci.Fotografija osebe ZRIRAP so.p., Beltinci.Fotografija osebe ZRIRAP so.p., Beltinci.Fotografija osebe ZRIRAP so.p., Beltinci.

“Milo za zdravo” – nadgradnja storitev in širitev dejavnosti Eko-vrta Beltinec

zrirap slika

V letu 2017 smo na Eko vrtu uvedli kar nekaj novosti. Tako oktobra zaključujemo aktivnosti v okviru Javnega razpisa za izbor operacij za zagon soc.podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018. Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Preko projekta “Milo za zdravo” – nadgranja storitev in širitev dejavnosti Eko-vrta Beltinec, smo začeli izdelovati naravna mila in olja ter vzpostavili elektrifikacijo, namakanje, dva ribnika, info table, dodaten rastlinjak,…   Torej še nekaj razlogov več, da nas obiščete! 🙂

 

Namenite 0,5 % svoje dohodnine našemu zavodu

Leto 2015 se počasi izteka, s tem pa zaključujemo tudi prvo poglavje v delovanju našega Zavoda. Cilji, ki smo si jih zastavili ob začetku leta, so v večji meri doseženi in celo preseženi, za kar gre zahvala pridnim rokam naših zaposlenih ter vsem, ki so nam pomagali prostovoljno.

Vedno znova ugotavljamo, da je vodenje socialnega podjetja finančno kar težak zalogaj, veliko je nepredvidenih izdatkov, naše plačilo pa se velikokrat meri zgolj v spodbudnih besedah in nasmehih naključnih mimoidočih, sosedov, vrtčevskih otrok ter vseh drugih, ki jih dosežen napredek in vidni rezultati ne zaobidejo neopaženo.

Pri ekološkem, socialnem in trajnostno naravnanem razvoju Beltinec pa lahko v nekaj preprostih korakih sodelujete tudi vi. Davčna zakonodaja namreč omogoča davčnim zavezancem razporeditev 0,5 % svoje dohodnine v splošno koristen namen. Zahtevo lahko izpolnijo posamezniki, ki pričakujejo, da bodo prejeli informativni izračun dohodnine. Dejanje, ki vam bo vzelo zgolj nekaj minutk vašega časa, bo pomembno prispevalo k doseganju ciljev, ki jih želimo doseči v letu 2016.

Kako podarite 0,5% dohodnine?

V kolikor ste se odločili, da Zavodu za raziskovanje in razvijanje aternativnih praks so.p., Beltinci namenite del svoje dohodnine, preprosto izpolnite svoje podatke v za to namenjen obrazec (desno), ga natisnite in pošljite ali nesite na finančni urad. Po želji ga lahko dostavite oz. pridete tudi do nas in bomo za vse ostalo poskrbeli sami.

 

Namenitev vas nič ne stane, saj sicer sredstva ostanejo v državnem proračunu, lahko pa pomembno pomaga pri financiranju splošno koristnih dejavnosti.

 

Hvala,

vaš Zrirap 🙂

Postani prostovoljec!


V juliju je naša ekipa pridobila kar nekaj novih članov. Ob Lidiji, ki je sploh prva redno zaposlena v Zrirap, so. p., in Kristjanu (vključen prek Soče), sta se nam kot prostovoljcva pridružila tudi Miran in Vlado. Naša ekipa prostovoljcev tako šteje že 4 člane (ob že omenjenih tudi Tomaž in Monika), kot pravijo, pa jih prostovoljstvo veseli in dopolnjuje.

In zakaj se vam splača biti prostovoljec?

Če vas ne prepriča prijazen kolektiv in skrb za boljši jutri, vas bo morda naslednje: V kolikor ste prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje in dobivate denarno socialno pomoč, ste s sklenjenim pisnim dogovorom o prostovoljskem delu kot delovno aktivne osebe upravičeni do dodatka za delovno aktivnost, ki znaša trenutno 72,37 EUR (če se šteje kot prva odrasla oseba v družini) ali 37,68 EUR ( če se šteje kot druga odrasla oseba v družini).

Več o dodatku za delovno aktivnost in prostovoljstvu pa si lahko preberete spodaj.

S 1. septembrom je vstopila v veljavo in uporabo sprememba Zakona o socialno varstvenih prejemkih, gleda dodatka za delovno aktivnost in prostovoljsko delo.

Na podlagi določbe 17. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih ( U.l. RS, št. 99/13)  se pri uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči kot delovno aktivne osebe, ki so upravičene do dodatka za delovno aktivnost, po NOVEM štejejo tudi osebe, ki imajo sklenjen pisni dogovor o prostovoljskem delu po zakonu, ki ureja prostovoljstvo.

Za omenjene osebe se ne glede na dejansko opravljeno število ur mesečno, šteje, da so delovno aktivne v obsegu od 60 do 120 ur in jim na podlagi zakona pripada nižji dodatek za delovno aktivnost oz. povečanje meje preživetja (cenzusa) za trenutno 72,37 EUR (če se šteje kot prva odrasla oseba v družini) ali 37,68 EUR ( če se šteje kot druga odrasla oseba v družini).

Dodatek za delovno aktivnost je le del denarne socialne pomoči in ni samostojni prejemek, zato lahko dobijo dodatek le tiste osebe, ki zaprosijo za denarno socialno pomoč in izpolnjujejo pogoje za prejem pomoči (tisti, ki že prejemajo denarno socialno pomoč, morajo izpolniti obrazec za sporočanje sprememb in predložiti kopijo dogovora o prostovoljstvu na pristojni CSD). Če boste CSD obvestili o spremembi še v mesecu avgustu 2014, torej do konca tega tedna, se bo sprememba upoštevala že s 1. 9. 2014, v kasneje sporočenih mesecih, pa s prvim dnem naslednjega meseca po sprejemu sporočila o spremembi.

Opozoriti vas moramo, da se dodatek za delovno aktivnost všteva v znesek denarne socialne pomoči, kar pomeni, da bo moral posameznik ali dedič prejemnika denarno socialno pomoč vrniti v  višini celotne socialne pomoči, v kolikor bo denarno socialno pomoč prejel več kot 12 – krat.

VIR: http://www.dostop.si/Novica.aspx?ID=3494

Če bi se torej želeli pridružiti naši ekipi kot prostovoljec, nas lahko kontaktirate tukaj, na Facebooku ali pa se oglasite na Beltinski vrtnariji vsak dan med 8.00 in 12.00.

“Böltinski” čaj

Julij je bil za naše socialo podjetje zelo produktiven mesec, ob vsakodnevnem delu na vrtu, pričetku prodaje in številnih ostalih aktivnostih je namreč svet ugledal tudi čisto prvi uradni izdelek Zrirap so. p. – Böltinski čaj.

V skrbno pripravljeni čajni mešanici najdemo poprovo meto, meliso, ognjič, dobro misel ter ajdo.

 

poprova metaPOPROVA META: Zdravilne učinkovine poprove metespravijo v ravnovesje vse telo. Odstrani vse živčne motnje, tudi živčno bitje srca, hromi čutne živce, pospešuje delovanje želodčnih, črevesnih in jetrnih celic, zbuja tek in krči sluznice ter deluje protivnetno. Uporablja se pri bolečih trebušnih krčih in napihnjenosti ter pri živčnih prebavnih motnjah. Odlična je za omilitev materničnih krčev in bolečega mesečnega perila, učinkuje pa tudi proti omedlevici in glavobolu (F. Smerdu, Zdravje iz rastlin).

 

 

 

melisaMELISA: Melisa je bila cenjena že v antičnem zdravilstvu, njeno zdravilno moč pa s pridom uporabljamo vse do danes. Švicarski alkimist in zdravnik je o njej rad pravil: »Izmed vseh stvari, ki jih ustvarja zemlja, je melisa najboljša rastlina za srce«, enakega mnenja pa je bila tudi nemška opatinja Sv. Hildegarda: »Kdor jo uživa, se bo rad smejal, ker njena toplota zajame vranico in razveseljuje srce«. Melisa je cenjeno zdravilo pri migreni, zobobolu, glavobolu in omotici, nespečnosti zaradi utrujenosti, pri histeriji , motnjah in krčih pri mesečnem perilu, napenjanju, kolikah, driskah, pri nekaterih oblikah astme, zelo učinkovita pa je tudi pri blaženju živčnosti (R. Willfort, Zdravilne rastline in njih uporaba).

 
ognjičOGNJIČ: Zaradi mnogih zdravilnih sestavin sodi ognjič med odlična zdravilna zelišča, zaradi česar se med prvovrstna zdravilna zelišča uvršča tudi pri ljudskem zdravilstvu. Ognjičev čaj se uživa pri želodčnih in črevesnih boleznih, želodčnih krčih in čirih, driski, vnetju debelega črevesa, prav tako pa tudi pospešuje mesečno perilo (R. Willfort, Zdravilne rastline in njih uporaba).

 
dobra miselDOBRA MISEL: Dobra misel je še posebej učinkovita za blaženje krčev, pospeševane potenja ter krepitev živcev. Uporablja se tudi pri slabi prebavi, jetrnih boleznih, bolečem mesečnem perilu, živčni slabosti, neješčnosti, pri bolezni dihal in proti revmi (F. Smerdu, Zdravje iz rastlin).

 
ajdaAJDA: Ajda ugodno učinkuje na ožilje. Zmanjšuje prepustnost kapilar in povečuje mikrocirkulacijo, uživanje čaja pa pomaga pri visokem pritisku (tudi očesnem), demenci, sladkorni bolezni, ugodno vpliva na srce in boleče noge. Ajda je rahlo fotosenzibilna, zato se v času uživanja izogibamo močnega sonca (www.zdravjeizrastlin.com).

 

Ker stremimo k čim bolj naravi prijaznim izdelkom, so tudi naši prvi čaji narejeni tako. Pakirani v naravno laneno blago, ki so ga v vrečke sešile pridne roke naše pomagačke Štefke in zavezani z rafijo iz slame predstavljajo lično darilo za vsakogar. Da pa je vsaka vrečka unikaten izdelek, s poslikavo poskrbimo zaposleni.

V spodnji galeriji si lahko ogledate proces priprave čaja, vse od nabiranja zdravilnih zelišč, sušenja pa do končnega pakiranja v lanene vrečke.

 

 

Udeležba na delavnici »Potenciali delavskih zadrug za kreiranje delovnih mest v Sloveniji«

11665505_658328890933548_4749556078829366431_nV začetku julija sta se člana kolektiva Zrirap so. p., Tomaž in Sabina, udeležila delavnice “Potenciali delavskih zadrug za kreiranje delovnih mest v Sloveniji”, ki jo je organiziralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z Evropskim združenjem delavskih zadrug, socialnih zadrug, socialnih in participativnih podjetij CECOP, ki je tudi sekretariat Mednarodne organizacije industrijskih in storitvenih zadrug CICOPA. Posvet je potekal v sklopu izvajanja vladnega strateškega projekta spodbujanja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije. Delavnico je vodil Bruno Roelants, posvetu pa je sledil pogovor o knjigi Kapital in past zadolževanja – Zadružništvo kot alternativa, katere soavtor je.